IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Inleiding.

Integrated Pest Management ( letterlijke vertaling: geïntegreerd plaagdierbeheer ) is de term voor een plaagdierbeheerconcept dat in de jaren '70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd binnen de gewasbescherming.

Binnen dit concept is, in tegenstelling tot de traditionele bestrijding, het begrijpen van het gehele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaafdieren aanwezig zijn van groot belang. Omdat binnen de gewasbescherming niet elke populatiedichtheid van een schadelijke soort economische consequenties heeft, is als beslissingsniveau voor het uitvoeren van bestrijdingsmaatregelen de 'Economic Injury Level' (EIL) geïntroduceerd. Dit is gedefinieerd als de kleinste populatiedichtheid waarbij economische schade veroorzaakt wordt.
Pas als dit niveau wordt bereikt of benaderd, worden bestrijdingsmaatregelen getroffen. Gebeurt dit eerder, dan treedt financiele schade op door onnodig gebruik van bestrijdingsmethoden.
Gebeurt dit later, dan treedt financiele schade op door verlies van gewassen of de mogelijkheid ze voor de optimale prijs te verkopen.

Vanuit de gewasbescherming is Integrated Pest Management ( IPM ) geïmplementeerd in andere gebieden van plaagbeheer, zoals bij graszoden, in het stedelijk gebied en in stallen. Het overzetten van het concept vanuit de gewasbescherming naar bestrijding rondom en binnen gebouwen gaat echter niet zonder aanpassingen binnen het concept.
De EIL, bijvoorbeeld, is in veel situaties niet van toepassing en het beslissingsniveau voor bestrijding is vaak van subjetieve aard. De overeenkomst die blijft bestaan met de situatie in de gewasbescherming is het belang van het begrijpen van het hele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn.

Voor beheer volgens IPM is ecologisch begrip dus essentieel. Onder ecologie wordt de studie van de relatie van organismen tussen elkaar en diens omgeving verstaan.
Dit begrip staat centraal: zonder ecologische kennis van de soort in kwestie is het opstellen van duurzaam plaagdierenbeheer niet mogelijk. En het opzetten en uitvoeren van duurzaam plaagdierbeheer is nu juist het doel van Integrated Pest Management.

Duurzaam beheer kan niet zonder preventieve materialen. Dit neemt uiteraard niet weg dat curatieve maatregelen ook essentieel kunnen zijn om een aanwezige populatie duurzaam te beheren. Het gebruik van biociden kan onder deze maatregelen vallen, als deze op de juiste manier worden toegepast en binnen het IPM-concept vallen.


Duurzaam houdt ook in dat Integrated Pest Management een continu proces is en constante aandacht vereist. IPM kan daarom worden gedefinieerd als:

'De implementatie van de juiste, duurzame populatiebeheermaatregelen, gebaseerd op een vooraf bepaalde drempelwaarde en de biologie en leefwijze van de betreffende organismen en hun relatie met de omgeving'

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel het proces om tot een duurzame bestrijdingsplan te komen, als de uitvoering van de in het plan opgestelde maatregelen onder IPM vallen.

Op de pagina Populatie-ecologie worden de ecologische beginselen, in relatie met plaagdierbeheer, toegelicht.