IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Samenvatting.

Integrated Pest Management ( IPM )  is een continu proces, waarbij wordt uitgegaan van de biologie en leefwijze van de betreffende plaagdiersoorten. Hierbij is kennis van de ecologie van de soort en de ecologische begrippen, zoals populatiedynamica en draagkracht, van essentieel belang.

Bij het opstellen van een bestrijdingsplan dienen alle mogelijke maatregelen beoordeeld te worden. De meeste efficiente en duurzame worden geselecteerd om niet alleen de populatie te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat zich weer individuen zullen vestigen en een nieuwe overlast veroorzakende populatie kan ontstaan.

Niet elk (plaag)dier zorgt meteen voor overlast. Door rekening te houden met de drempelwaarde kan worden nagegaan in hoeverre maatregelen getroffen dienen te worden.

De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorten en migratie.
Het beheer van plagen hebben invloed op deze factoren.

Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijk voor het duurzame beheer van een populatie.